Brief van gemeente Amsterdam d.d. 05 juli 1999 aan krakers en eigenaar
Links Hoog Rechts

Gemeente Amsterdam
Binnenstad
Amstel 1
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Aan: de bewoners van het gebouw Amstel 134/136 en Paardenstraat 2

en

H. Wind, A.J. van Oostenbrugge en Amstelhuys Apartments Association N.V.

ons kenmerk : BSTABWT 30-98-0014 - (BSTABWT 11-95-0016)
afdeling : Beleid, Besluitvorming en Informatiebeheer
onderwerp : Bevel tot ontruiming
adres : Amstel 134 - 136/ Paardenstraat 2
behandeld door: :J.Middeljans - Toezicht en Voorraadbeheer en N. Broers - Brandweer
doorkiesnummer : 552 4651 / 4628 - 555 6640
kamer : 5373
bijlage : brandweeradvies van 29/06/99
datum : 05 juli 1999

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM

1. Het gebouw Amstel 134 - 136/ Paardenstraat2 is ongeschikt voor bewoning en door het treffen van voorzieningen als bedoeld in de artikelen 14, eerste lid, of 16, van de Woningwet kan het gebouw niet alsnog in bewoonbare staat worden gebracht. Daarom hebben wij bij besluit van 17 februari 1998 besloten tot onbewoonbaarverklaring en is het kenteken van onbewoonbaarverklaring aangebracht.

Tevens hebben wij op 17 februari 1998 gelast het pand Amstel 134/136/ Paardenstraat 2 te ontruimen ter voorkoming van gevaar voor personen. Wij hebben feitelijk bestuursdwang toegepast door ontruiming en sluiting van gemeentewege.

2. Recentelijk op 28 juni 1999 is door het Bouw- en Woningtoezicht en de Brandweer geconstateerd en vastgesteld dat het gebouw weer in gebruik is genomen als woonruimte.

3. Wij hebben over de actuele situatie advies gevraagd aan de Brandweer (zie bijlage). Wij nemen dit advies over. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat bovengenoemd perceel geheel niet voldoet aan de te stellen brandveiligheidseisen en een brandgevaarlijke situatie oplevert voor de bewoners en tevens voor de directe omgeving.

4. Ingevolge artikel 32, eerste lid van de Woningwet is het verboden een onbewoonbaarverklaarde woning na de dag, waarop het kenteken is aangebracht, als woning in gebruik te hebben, te nemen of te geven.

5. Ter bescherming van de belangen van de gebruikers van het gebouw en de direct omwonenden, in het bijzonder in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand, achten wij het noodzakelijk dat het gebruik van het gebouw zo spoedig mogelijk wordt gestaakt. Na afweging van de rechtstreeks bij dit besluit betrokken belangen hebben wij een overwegende betekenis toegekend aan het belang van de handhaving van het voorschrift of de voorschriften die zijn overtreden. Het handhavingsbeleid is in de eerste plaats gericht op het waarborgen van de constructieve veiligheid en de brandveiligheid van bouwwerken

Wij bevelen de bewoners van het gebouw Amstel 134/136/ Paardenstraat2 en de rechthebbenden op het gebruik van dit gebouw op grond van artikel 32, eerste lid van de Woningwet voor 9 juli 1999, 9.00 uur voormiddag, te ontruimen en het gebruik daarvan te staken.

Wij, Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, maken bekend aan:

de bewoners van het gebouw Amstel 134/136 en Paardenstraat 2

en

H. Wind, A.J. van Oostenbrugge, Amstelhuys Apartments Association N. V.
als mogelijke rechthebbenden op het gebruik van het gebouw

dat op grond van artikel 125, lid 1 van de Gemeentewet bestuursdwang zal worden toegepast ten aanzien van het gebouw

Amstel 134/136 en Paardenstraat 2

wegens overtreding van

artikel 32, eerste lid van de Woningwet

Onder bestuursdwang wordt verstaan: het door feitelijk handelen vanwege Burgemeester en Wethouders optreden tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten. Het gebouw zal van gemeentewege worden ontruimd en worden gesloten.

De hierboven genoemde belanghebbenden kunnen de tenuitvoerlegging van de bestuursdwang voorkomen door uiterlijk 9 juli 1999, 9.00 uur voormiddag zelf de volgende maatregelen te treffen:

Het (doen) ontruimen, van het gebouw Amstel 134/136 en Paardenstraat 2 en het deugdelijk afsluiten ervan ter voorkoming van hernieuwd gebruik.

De toepassing van bestuursdwang vindt op kosten van de overtreder(s) plaats. Onder de kosten worden begrepen de kosten verbonden aan de voorbereiding van bestuursdwang, voor zover deze kosten zijn gemaakt na het tijdstip waarop de hierboven bedoelde termijn is verstreken. De kosten zijn ook verschuldigd indien de bestuursdwang door opheffing van de onwettige situatie niet of niet volledig is uitgevoerd. Onder de kosten worden tevens begrepen de kosten voortvloeiende uit de vergoeding van schade die als gevolg van het betreden van plaatsen bij de toepassing van de bestuursdwang ontstaat.

Burgemeester en Wethouders kunnen nadat zij bestuursdwang hebben toegepast, van de overtreder bij dwangbevel de verschuldigde kosten, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, invorderen. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploot betekend en levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Wij delen tenslotte mee, dat nadere informatie over dit besluit kan worden verkregen bij de betrokken inspecteur van het Bouwtoezicht, Dienst Binnenstad, sector Bouwen Wonen en Economie, Amstel 1, alle werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur.

Iedere belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, te richten aan de dienst Binnenstad, sector Bouwen, Wonen en Economie, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.

Als onverwijlde spoed dat vereist kan na indiening van een bezwaarschrift bovendien een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht,

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, voor dezen hoofd sector Bouwen, Wonen en Economie van de Dienst Binnenstad, voor deze: hoofd Beleid, Besluitvorming en Informatiebeheer,

[handtekening]


Bijlage brandweer

Aan de Direkteur van de Binnenstad
T.a.v. Sector Wonen, Bouwen en Economie
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Amsterdam, 29 juni 1999.

Geachte, Hoofd Afdeling

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 28 juni 1999 om een brandveiligheidsadvies voor perceel Paardestraat 2 bericht ik u het voigende.

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het bovengenoemd perceel geheel niet voldoet aan de te stellen brandveiligheidseisen en een brandgevaarlijke situatie oplevert voor de bewoners en tevens voor de directe omgeving.

De volgende gebreken zijn geconstateerd.

1. Het ontbreken van vluchtwegen.
2. De plafonds zijn niet brandwerend. (60 minuten)
3. De scheidingswanden zijn onvoidoende brandwerend. (60 minuten)
4. De hooft draagconstructie niet brandwerend bekleed. (90 minuten)
5. Trappenhuis niet brandwerend gescheiden van woonruimte. (60 minuten)
6. Geen goede indeling van woonruimte.

ik verzoek u om zo spoedig mogelijk als maar kan een eind te maken aan deze-brandgevaarlijke situatie.

Het Hoofd van het Bureau
Preventie, Techniek en Onderzoek
voor deze,
de brandpreventie-inspecteur/adviseur

N. Broers.
Brandweer Amsterdam
Weesperzijde 99
1091 EL Amsterdam

Links Hoog Rechts