Links Hoog Rechts

Aan: Dienst Binnenstad Amsterdam
Sector Bouwen, Wonen en Economie
Hoofd Bouwtoezicht en Beheer Onr. Goed
t.a.v. dhr. J.H.Feuth, Stadhuis

Amsterdam, 30 juli 1999

Betreffende: Amstel 134/136, Paardenstraat 2

Geachte heer Feuth,

Onlangs hebben wij vernomen dat de gemeente Amsterdam voornemens is het pand aan de Amstel 134/136 hoek Paardenstraat 2, ook wel als het Paard van Aemstel, aan te kopen. Verder hebben wij begrepen dat u tevens een onteigeningsprocedure in gang zal zetten, voor het geval de onderhandelingen met de betreffende eigenaren/schuldeisers op niets uitlopen.

Wij juichen dit initiatief van harte toe. Wel bevreemdt het ons zeer dat de gemeente Amsterdam er de afgelopen 17 jaar niet in geslaagd is de eigenaar van het pand er toe aan te zetten om zijn onderhoudsverplichting na te komen.Diverse malen hebben buurtbewoners ons laten weten zich eveneens te verbazen over de jarenlange leegstand en de zeer slechte onderhoudstoestand waarin het pand verkeerd.

Met betrekking tot de renovatieplannen die in de nabije toekomst ontwikkeld zullen worden, pleiten wij graag voor realisatie van huurwoningen in de sociale sector. Dit temeer gezien het feit dat betaalbare huisvesting voor de lagere inkomensgroepen op en rondom het Rembrandtplein een schaars goed is. Woningbouwvereniging ACOB is al geruime tijd bezig met verkoop van haar sociale woningbezit en even verderop in de 'Amstelhoek' zal WBV Het Oosten het overgrote deel, van de in juni '97 aangekochte panden, gaan verhuren in de dure sector. Met de huurprijzen in de particuliere sector is het in dit gebied nog somberder gesteld.

Zeker gezien de geschiedenis lijkt het ons gepast dat de gemeente Amsterdam zich nu van haar goede kant laat zien en een renovatieplan zal opstellen dat draagvlak heeft onder de buurtbewoners.

Wij willen u vriendelijk verzoeken ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ten aanzien van de aankoop/onteigening en renovatieplannen. Te zijner tijd stellen wij u voor dat er een haalbaarheidsonderzoek gestart wordt m.b.t. de renovatie en nadere invulling van het pand. Hieraan willen wij graag onze medewerking verlenen.

Met vriendelijke groet

Wijkcentrum d'Oude stadt

P. Paschenegger-voorzitter

 

Buurtraad Amstelveld

C. le Pair, voorzitter